Meny
Velg seksjon Framside
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
7. kl
8. kl
9. kl
10. kl
Strondavegen 21 5590 Etne
Telefon: 53758180 Send e-post til oss
Redaktør: Morten Odeèn
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<september 2021><<
september 2021
mtotfls
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910
sep
29
2021
1.-3.kl fri
Heile dagen
okt
06
2021
1.-4.kl fri
Heile dagen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elevar som er fylt 12 år får tilbod om vaksine mot Covid 19. Skulen viser til Vismamelding sendt ut til aktuell aldersgruppe, og samtykkeskjema sendt heim med elevane idag. Du finn også meir info om vaksinasjon av elevar på etne.kommune.no under «korona» . Helsing Rektor.

Informasjon til elevar og føresette i 6. – 10. klasse

Vaksinasjonen blir tilbydd til årskull 2006 – 2008, samt alle i årskullet 2009 så snart dei har fylt 12 år.  Vaksinasjonen skal bestå av éin dose Pfizer/BioNtech. FHI vil vurdere om ein skal vaksinere 2 dosar. Dette kjem det informasjon om seinare. Føresette som har elevar i aldersgruppa 12-15 år ved Enge og Skånevik skule vil få informasjon via Visma, og samtykkeskjema med heim på måndag – som ranselpost. Ein kan ikkje bruka Visma for denne typen skjema. Vaksinering vil skje snarast i veke 36 og 37 på helsestasjonane.No på hausten er det diverre lusetid. Vi oppmodar alle til å sjekke ungane sine for lus. Bruk gjerne lusekam, så ser ein det betre.
Her er det meir utfyllande informasjon.


Mobbeombodet i Vestland veit kva rettar barn og unge har i barnehagen og skulen. Vi kan svare på spørsmål og gi råd om korleis du går fram om du eller ditt barn ikkje har det bra.
Alle kan ta kontakt. Vi har teieplikt.

Skulen går nå inn ein ein periode med nasjonale prøver frå 6.september til 1.oktober. Prøvene er nasjonale, og heilt like for heile landet. Prøvene skal vera i 5.kl, 8.kl og 9.kl. Lærarane skal bruke resultata for å følgje opp elevane sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring. Kommunar og skular skal bruke resultata som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa. Forskarar kan søkje om å få utlevert resultat frå nasjonale prøver til bruk i forsking. Prøvene og resultata gir informasjon om enkeltelevar, grupper, trinn og skular, som lærarar og skuleleiarar trenger for å utvikle skulen vidare. 

Skulane i Etne er på grønt nivå no :

Det inneber at me på Enge skule følger nasjonale reglar og tilrådingar :

Det er viktig at barn og unge får vera mest mogeleg på skolen. Skular kan følgja grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsestyresmakter bestemmer at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjeld for område med mykje smitte. Gult tiltaksnivå skal ikkje nyttast som førebyggande tiltak.

På grønt nivå kan skolekvardagen gjennomførast tilnærma normalt, og det er ikkje behov for organisering i kohortar. Det vil framleis vera nokre smitteverntiltak:

* Ingen sjuke skal møta på skolen, sjølv med milde symptom.
* Det er viktig å holda avstand der det er mogeleg.
* Normalt reinhald og god handhygiene

Me ynskjer elevar og føresette velkomen til nytt skuleår. Alle elevane startar torsdag 19. august kl. 09.00. Skulen følgjer nasjonale koronareglar og startar på grønt nivå. Det betyr fritt uteområde og ingen kohortar. Me følgjer framleis anbefalte smittevernreglar så langt det let seg gjera. Me gledar oss til å møta elevane våre igjen. Velkomen !

Helsing Morten Odéen, rektor


Det er nå mogleg å bestille skulemjølk. Det gjerast via https://www.skolelyst.no.

Er det spørsmål rundt ordninga har Tine gode svar på nettsida og ellers går det an å spørje Anne Lise på skulen.


Kvar elev har krav på og rett til eit trygt og godt skulemiljø fritt for alle typar krenkingar som; mobbing, vald, diskriminering og trakassering. I dette ligg at ingen skal tola eller oppleva direkte krenkande handlingar eller verbale uttrykk.   Indirekte krenkingar som utestenging, isolering og baksnakking skal heller ingen måtta tola.

Enge skule skal snart inn i ein periode med elevundersøking. Det gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forsking, og forskarar kan få utlevert rådata frå undersøkinga. Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på Utdanningsdirektoratets netteneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). Les meir her.

Etne kommune har revidert reglementet for permisjonsdagar for elevane i grunnskulane i Etne.
Reglementet finn du her.


Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset. Hvis en skole blir stengt, har elevene rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for dette. Les mer om hva skolen bør tenke på i en karantenesituasjon og annen oppdatert informasjon på vår informasjonsside om koronaviruset. Vi oppdaterer denne siden fortløpende.

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet    


Alle timeplanar og mykje av foreldrekontakten skjer via Showbie. Alle føresette har fått/får eit ark av kontaktlærar med 
framgangsmåte for pålogging og kode til pålogging. Har du mista arket, eller ikkje fått det, så må kontaktlærar få beskjed.

Showbie gir innsyn i mappene som er delte for føresatte. Det kan vere at du som føresatt ikkje kjem inn i enkelte mapper, 
og det er fordi elevane har tilgong der og at mappa ikkje er delt og relevant for deg som føresatt.

 


Visma nettsida er viktig for deg som føresett. Der redigerer du kontaktinformasjon om deg sjølv. Der ser du fråver, karakterer og vurderingar.
For å logge inn må du ha ein bankid. Lenkja ligg i høgre marg, men du kan og klikke her.

 

Visma appen for mobiltelefon heiter Minskole. I meldingsmodulen ser du meldingar frå skulen, og du sender og til skulen herifrå. Frå appen melder du og fråver.


Etter opplærngslova § 2-9 skal kommunen gje forskrift om ordensreglement for den einskilde grunnskulen. Forskrifta er meir omfattande enn ordensreglane skulane til no har hatt. Ei kommunal forskrift  for ordens- og åtferdsreglement skal danna grunnlag for at kvar skule lagar eigne reglar for orden og åtferd i ei enklare form. Skulen sine ordens- og åtferdsreglar og kommunal forskrift dannar til saman vurderingskriterium for orden og åtferd.

Politiet har laga ei nettside med råd til barn og unge med foresatte om korleis ein skal forhalde seg til deling av bilete.
Korleis kan ein unngå dette? Kva seier lovverket? Viktig informasjon følgjer om du klikker på denne lenkja.

 


Skulane i Etne brukar definisjonen til Dan Olwaeus på mobbing: ”Ein person blir mobba når han/ho, gjentekne gonger, og over ei viss tid, blir utsatt for negative handlingar frå ein eller fleire personar”