Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
             VELKOMMEN TIL NYTT SKULEÅR!
I vedlagte PDF finn du oversikt over kva tilbod dei offentlege ungdomsklubbane i Alver har i sommarferien. Klubbane vil halde opent heile sommaren, frå 8.kl - 3 vgs. 

Neste års kontaktlærarkabal er no klar

Rossland skule
Start kl 08:45 alle dagar
340 Vestbygd kl 08:25 –Vikebø kl 08:34
340 Vestbygd kl 08:17-Vikebø kl 08:39
340 Skjelanger kl 08:20 – Vikebø kl 08:40
344 Io snuplass kl 08:20 – Vikebø kl 08:35  

Slutt kl 12:05 tysdag (alle)
340 Vikebø kl 12:15 –Io – Leirvik kryss – Beitingen
340 Vikebø kl 12:15 –Rossland -Skjelanger
344 Vikebø kl 12:20 –Smugleitet – Brakstad – Meland- Sagstad
340 Vikebø kl 12.20 – Hjertås-Vestbygd  

Slutt kl 12:40 torsdag (1.-2.trinn) og fredag (1.-7.trinn)
340 Vikebø kl 12:45 –Rossland- Skjelanger
340 Vikebø kl 12:47 –Io – Lerivik kryss – Beitingen  

Slutt kl 14:40 man (alle), ons (alle), tors (3.-10.tr) og fredag.(8.-10.tr)
340 Vikebø kl 14:50 –Rossland – Skjelanger
340 Vikebø kl 14:52-Beitingen- Hjertås – Vestbygd
340 Vkebø kl 14:52 –Hjertås – Vestbygd
344 Vikebø kl 14:50 –Io snuplass
344 Vikebø kl 14:52 –Brakstad – Meland 

Enig og tro til Dovre faller!

Alt blir bra

Velkommen tilbake 1.-4.trinn.

27.april byrjar 1.-4.trinn på skulen att. Vi planlegg for å gjere det tryggast mogleg for borna dykkar og for tilsette å vere på skulen. De får konkret informasjon så snart vi har det klart. Det kjem også eit skjema vi ønskjer de fyller ut med informasjon vi treng frå dykk (frist 20/4). 

Heimeskule fortset på 5.-10.trinn inntil vi får andre meldingar.
Viktig at heimane tar direkte kontakt med kontaktlærar (eller faglærar om det gjeldt konkret fag) dersom ein treng hjelp eller justering av læringsarbeid.

 


Standpunktkarakterane vert levert ut skriftleg til elevane 29.mai, klagefristen er sett 8.juni, (10 dagar).
Fag med standpunktkarakter er allle fag på 10.trinn, valfag 8.-10.tr, mat og hele 9.tr, kunst og handtverk 9.tr

Som de sikkert har fått med dykk, skal skulen opne for 1.-4.trinn + SFO 27.april.
Det praktiske kring dette, samt informasjon om smitteverntiltak, vil vi kome tilbake til etter påske. 

Tida etter påske ser pr i dag slik ut:
14.-24.april: heimeskule for 1.-10.trinn, vi fortset som no
F.o.m. 27.april: 1.-4.trinn+SFO tilbake på skulen
F.o.m. 27.april: 5.-10.trinn: heimeskule, vi fortset som no

Fortsatt GOD PÅSKE! 

Kjære alle elevar og føresette, det er gjort ein enorm innsats med skule rundt om kring i heimane desse vekene, tusen takk for alt det gode og viktige arbeidet! 


Treng du nokon å snakke med? 
Kontakt ein vaksen du stoler på eller ring 116 111.


Formålet med stengte skular er førebygging av smitte, svært viktig at alle avgrenser sin sosiale omgang. 


Regjeringa har bestemt at alle skular og barnehagar i Noreg skal halde stengt 13/3-26/3-20.
Skulen har sendt ut sms og e-post til alle foreldre som har registrert nr. og e-postadresse.
Vidare informasjon kjem ut på e-post og her på heimesida. 
Sjå informasjon til foreldre og føresette frå Alver kommunen i vedlegget til høgre under "Artikkel".

Rossland skule vert stengt 13/3- 26.03. Vi bed dykk følge med på nasjonale føringar og heimesida til skulen. Vi ber dykk logge inn på Visma Flyt Skole (https://skole.visma.com/alver/Pupil) og sjekke at du er registrert med rett e-postadresse. Det er denne adressa som vidare vert brukt for informasjon til føresette om læringssituasjon under stenging av skolen og anna ev info koronavirus. Kommunikasjon mellom lærarar og elevar skjer via Canvas el e-post.

NB! Utviklingssamtalane i veke 12 går ut. Alle lærarane har lagt ut informasjon om faga på skole.visma.com/alver. Dersom ein ynskjer ytterlegare kommentarar frå kontaktlærar kan ein ta kontakt på telefon eller e-post. 

Dersom omsorgsbehov, kontakt rektor på 95751327.

Venleg helsing Anita Skibenes, rektor Rossland skule.


I samband med verdas poesidag 21. mars inviterte Nynorsk kultursentrum til diktkonkurranse.Tema for diktkonkurransen var korona-pandemien, i vid forstand. Andreas vann 3.plass. 


Her kjem ei videohelsing frå ordføraren vår Sara Hamre Sekkingstad. Kvart år på seinhausten gjennomfører vi "Elevundersøkinga" på 5.-7. trinn. Denne undersøkinga er utarbeida av Utdanningsdirektoratet og er obligatorisk for kommunen å gjennomføre. 

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan og blir brukte til forsking. Delar av resultata frå undersøkinga blir publiserte på www.skoleporten.udir.no.Elevundersøkinga er anonym. Resultata vil ikkje kunne bli knytt direkte til personar som har svart. Elevane får ein påloggingskode. Når undersøkinga blir avslutta, blir samanhengen mellom påloggingskoden og svaret broten. Difor er det svært vanskeleg å identifisere kven som har svart kva i undersøkinga. Det er innført eigne prikkereglar for å skjule resultat i rapporten som kjem ut etter at alle elevane har svart.

Dersom ein ønskjer meir informasjon, kan ein kontakte skulen. Ein finn og mykje informasjon på www.udir.no/undersokelser. Dersom ein har spørsmål om personvernet i undersøkinga, kan ein rette desse til personvernombodet i Utdanningsdirektoratet på e-post: personvernombud@udir.no. Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratet si behandling av personopplysningar i samband med Elevundersøkinga skal rettast til Datatilsynet. Ein finn meir informasjon på nettsidene til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jegklage-til-datatilsynet/


Trygg Trafikk arrangerer kvart år "refleksdagen". I år valgte TSU (Trafikkfagleg samarbeidsutval som består av Politi, Brannvern, Helse og Trygg Trafikk) å markere denne dagen på Rossland skule og på Radøy ungdomskule. På Rossland skule var også ordførar Øyvind Oddekalv med og kasta glans over arrangementet. TSU inspiserte trafikkløysinga ved busshaldeplassen vår, og såg spesielt på eventuelle konfliktar mellom mjuke og harde trafikantar. 

Vi fekk gode tilbakemeldingar på vårt fokus på trafikktryggleik. (reportasje i avisa Strilen, dessverre bak betalingsmur).

Når det ringte inn til første time, samla vi alle elevane i amfiet, og ordførar, politi og Trygg trafikk hadde ein appell til alle om bruk av refleks. Dei yngste elevane våre hadde allereie på seg refleksvest. Alle elevane på skulen fekk seinare utlevert kvart sitt refleksband, designa i år av Therese Johaug. Vi håper at vi går inn i haust- og vintermørkret godt synlege frå bilane langs vegen.

(Bilete Kjell Arne Steinsvik/Strilen)


Første skuledagen i det nye skuledagen er torsdag 15. august. 

Vi samlast klokka 09.00 i amfiet, der rektor vil ynskja velkommen. Deretter går klassane med lærarane sine til klasseromma. 

Ingen treng busskort til skulen denne dagen. Dei som har rett på det får utdelt busskort på skulen. 


Velkommen til foreldremøte om MOT.

Rossland skule skal no bli ein MOT-skule. På vegen vil vi ha med alle føresette og lag- og organisajonar. 
Vel møt til foreldremøte tysdag 13. august klokka 18.00 til 20.00
Foreldremøtet er ope for alle, så ta gjerne med nokon. Håper så mange som råd kan stille. 

Les heile innkallinga https://bit.ly/2yTetpl 


Kontaktlærarar til klassane hausten 2019 vil verte slik.

1. klasse: Marianne Sjo Rossland
2. klasse: Jan Martin Kjetland Jansen 
3. klasse: Renate Eidsnes
4. klasse: Vibeke Tveita Blom 
5. klasse: Ann Kristin Fjeldberg 
6. klasse: Rune Brekkhus 
7. klasse Ingunn Sørli Verlo 
8. klasse Borgfrid Ellingsen, Gry Skretting Sandvoll og Marianne Steinsland 
9. klasse Iril Stensland og Mikal Lussand 
10. klasse Trine Rønn-Aar og Robert Blom


Ved Rossland skule er det svært få parkeringsplassar til føresette, gjestar og tilsette. Vi vil på det sterkaste oppmoda om at så mange elevar som råd går til skulen. 

For å ta i vare tryggleiken til elevane våre er det svært viktig at ingen køyrer opp til skulen mellom klokka 0830 og 0900, mellom 1230 og 1300 og mellom 1430 og 1500. I desse tidsromma er det stor trafikk med mjuke trafikantar som skal ferdast trygt på skulevegen. 

Det har no dessverre vorte enno dårlegare plass til bilar med føresette som hentar born ved busstoppane også. Det er ikkje høve til å "venteparkera" ved Trevaren (gamle Coop) lengre. Skulen vil ta kontakt med FAU for å drøfta mogelege løysingar for å gjere hente- og bringesituasjonen så trygg som råd for elevane våre.

Det beste tiltaket for å redusera tal bilar i området er uansett å la så mange born som råd gå eller sykla til skulen. 

På førehand takk for at de er forsiktige og merksame når de brukar bil på skulevegen til elevane våre.