Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Redaktør: Rektor
Gå til Its Learning

Ved Rossland skule er det svært få parkeringsplassar til føresette, gjestar og tilsette. Vi vil på det sterkaste oppmoda om at så mange elevar som råd går til skulen. 

For å ta i vare tryggleiken til elevane våre er det svært viktig at ingen køyrer opp til skulen mellom klokka 0830 og 0900, mellom 1230 og 1300 og mellom 1430 og 1500. I desse tidsromma er det stor trafikk med mjuke trafikantar som skal ferdast trygt på skulevegen. 

Det har no dessverre vorte enno dårlegare plass til bilar med føresette som hentar born ved busstoppane også. Det er ikkje høve til å "venteparkera" ved Trevaren (gamle Coop) lengre. Skulen vil ta kontakt med FAU for å drøfta mogelege løysingar for å gjere hente- og bringesituasjonen så trygg som råd for elevane våre.

Det beste tiltaket for å redusera tal bilar i området er uansett å la så mange born som råd gå eller sykla til skulen. 

På førehand takk for at de er forsiktige og merksame når de brukar bil på skulevegen til elevane våre. 


Skulen startar opp att etter sommaren torsdag 17. august klokka 09:00. Det er felles oppmøte i Amfiet. 
Små- og mellomtrinnet har kort dag til klokka 12:40 og ungdomstrinnet har skuledag til klokka 14:40

Det er SFO frå klokka 12:40 for dei borna som er påmeldte. 


Skulen har gått over til ei ny løysing for bestilling av skulemjølk. Det er de føresette som no administrerer skulemjølkordninga med bestilling og betaling direkte til Tine. Skulen leverer ut dei produkta de har bestilt. Skulen har valgt eit avgrensa produktsortiment (Det blir om lag som no)

De må registrere Dykk som kundar på www.skolelyst.no og bestilla, så er utleveringa klar for elevane til skulestart til hausten. 

De finn informasjonsskriv i høgremenyen under fana "Informasjonsskriv"


Vi på Rossland skule vil ynskja alle elevar, føresette og samarbeidspartnarar ein riktig god sommar. 
Fredag 23. juni er siste skuledagen, og alle elevane sluttar klokka 12:40. Det går då skulebussar tilsvarande ein vanleg kortdag. 
Etter sommarferien startar elevane torsdag 17. august. 

9.klasse ved Rossland skule har vennskapsklasse i Fergus Falls i Minnesota i USA.

Tysdag 6. juni avspaserer elevane på små- og mellomtrinnet for kveldane dei brukte på juleframsyninga. 

No er byggjeperioden i bassenget ferdig, og om nokre dagar er det klart til at elevane igjen kan få symjeundervisning. Orføraren kom og kasta glans over seremonien. Vi vil gi ein stor takk til driftsavdelinga i kommunen for godt arbeid med renoveringa. Om litt så er det garderobane som står for tur. 
(Bilete: Anne Lise Nordpoll, Strilen)
Klikk her for å lesa artikkelen i avisa Strilen. (Abo)
Klikk her for å lesa artikkelen i avisa Nordhordland. (Abo)

Kartleggingsprøvar frå Utdanningsdirektoratet Frå Utdanningsdirektoratet får skulane i Noreg kvart år eit sett med kartleggingsprøvar i lesing, rekning, engelsk og digitale ferdigheiter for småskulesteget. Somme av prøvane er obligatoriske, nokre er frivillige for skulane. Rossland skule har vald å ha alle prøvane som obligatoriske

For elevane på 1. til 7. trinn er vurderingane til utviklingssamtalane tilgjenglege for gjennomlesing før samtalen.

Vi oppmodar dykk til å logge dykk inn på https://skole.visma.com/meland for å sjå. I denne portalen finn du også fråværet og ordens- og åtferdsmerknadane til dykkar barn.


For å svare på undersøkinga trykk HER


Referata frå FAU-møta finn du på FAU si side under høgre nedtrekksmeny.

 I desse dagar startar det storarbeid i forhold til skifting av ventilasjonsanlegg i gymsal, garderobar og basseng. (siste oppdatering 16.01.17)

Parallelt med arbeidet med ventilasjon og anna teknikk, vil sjølve bassengrommet også bli pussa opp. Her på heimesida skal vi fortløpande leggja ut informasjon om konsekvensar arbeidet får for den daglege drifta vår på skulen. 

- 16/1: Ein har planar om at bassenget skal vera klart til etter vinterferien. Dei tekniske løysingane er klare til å verta kopla på. Flising av veggar rundt bassenget er godt i gang. All drenering i bakkant av bassengbygget er tatt opp att og bakveggen inn mot bassenget er isolert og tatt grunnmurspapp på. No gjenstår ytterveggen mot elva og noko flislegging og fuging. Det vert også skifta dører og lagt fliser i gangen utanfor garderobane og bassenget. 

- 17/11 Varmtvatnet og ventilasjon og varme i garderobane og gymsalen er kopla til.

- 16/10 Bassenget er framleis ikkje i drift, og vil vera ute av drift til etter nyttår. 


Onsdag 18.1 fekk ungdomstrinnet besøk av Arild Brakstad og framsyninga hans "det svarteliste gullet". I gode 75 minutt snakka han om si eiga erfaring knytt til angst og redsel. Tida gjekk fort, og elevane fekk og høyre egenkomponert musikk og fekk vere med på skrikekurs.  Eit spanande møte!

Det vert innskriving av nye førsteklassingar på Rossland skule tysdag 31. januar. Alle nye førsteklassingar vi har registrert har fått tilsendt innkalling med tidspunkt. Dersom de bur i Meland kommune, har førsteklassing hausten 2017, og ikkje har mottatt innkalling, ber vi dykk ta kontakt med skulen. 

På grunn av svært låg deltaking, har vi valgt å ikkje halde fram med skulefruktordninga.

No vert meir og meir post frå kommunen og dermed også skulen sendt ut til dykkar digitale postkasse. For meir informasjon, sjå http://www.meland.kommune.no/digital-postkasse.392836.nn.html 

Vi hjelper også i år med å dele ut og samle inn kassar til Romaniahjelpen.
Dette er eit frivillig arbeid frå dei involverte vaksne på skulen. Elevane har fått med seg informasjonsskriv heim. Det er viktig å lese dette nøye.
Viktige datoar er:
- Måndag 31.oktober: Infoskriv som ranselpost.
- Måndag 7.november: Utdeling av kartongar startar.
- Tysdag 15.november: Siste frist for innlevering av kartongar.

Vi har også lagt ut informasjonsskrivet i høgremenyen under "Informasjonsskriv"1. til 4. klasse har laga ein flott del av "Ullbyen" som er utstilt i Knarvik senter. Det er elevar frå heile distriktet som har laga element i ull som er sett saman til ei stor utstilling. 
Fleire bilete frå heile utstillinga finn du mellom anna i avisa Nordhordland

Årets redaksjon er godt i gang, me har elevar frå alle trinn på ungdomsskulen, og me skriv om det meste! Du finn avisa vår nedtrekksmenyen til høgre. Hugs å sjekke oss ut! Ny sesong av Skam er i gang. Me har all den infoen du treng!