Meny
Velg seksjon FAU
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss

Kvart år på seinhausten gjennomfører vi "Elevundersøkinga" på 5.-7. trinn. Denne undersøkinga er utarbeida av Utdanningsdirektoratet og er obligatorisk for kommunen å gjennomføre. 

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan og blir brukte til forsking. Delar av resultata frå undersøkinga blir publiserte på www.skoleporten.udir.no.Elevundersøkinga er anonym. Resultata vil ikkje kunne bli knytt direkte til personar som har svart. Elevane får ein påloggingskode. Når undersøkinga blir avslutta, blir samanhengen mellom påloggingskoden og svaret broten. Difor er det svært vanskeleg å identifisere kven som har svart kva i undersøkinga. Det er innført eigne prikkereglar for å skjule resultat i rapporten som kjem ut etter at alle elevane har svart.

Dersom ein ønskjer meir informasjon, kan ein kontakte skulen. Ein finn og mykje informasjon på www.udir.no/undersokelser. Dersom ein har spørsmål om personvernet i undersøkinga, kan ein rette desse til personvernombodet i Utdanningsdirektoratet på e-post: personvernombud@udir.no. Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratet si behandling av personopplysningar i samband med Elevundersøkinga skal rettast til Datatilsynet. Ein finn meir informasjon på nettsidene til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jegklage-til-datatilsynet/


Velkommen til foreldremøte om MOT.

Rossland skule skal no bli ein MOT-skule. På vegen vil vi ha med alle føresette og lag- og organisajonar. 
Vel møt til foreldremøte tysdag 13. august klokka 18.00 til 20.00
Foreldremøtet er ope for alle, så ta gjerne med nokon. Håper så mange som råd kan stille. 

Les heile innkallinga https://bit.ly/2yTetpl 


Ved Rossland skule er det svært få parkeringsplassar til føresette, gjestar og tilsette. Vi vil på det sterkaste oppmoda om at så mange elevar som råd går til skulen. 

For å ta i vare tryggleiken til elevane våre er det svært viktig at ingen køyrer opp til skulen mellom klokka 0830 og 0900, mellom 1230 og 1300 og mellom 1430 og 1500. I desse tidsromma er det stor trafikk med mjuke trafikantar som skal ferdast trygt på skulevegen. 

Det har no dessverre vorte enno dårlegare plass til bilar med føresette som hentar born ved busstoppane også. Det er ikkje høve til å "venteparkera" ved Trevaren (gamle Coop) lengre. Skulen vil ta kontakt med FAU for å drøfta mogelege løysingar for å gjere hente- og bringesituasjonen så trygg som råd for elevane våre.

Det beste tiltaket for å redusera tal bilar i området er uansett å la så mange born som råd gå eller sykla til skulen. 

På førehand takk for at de er forsiktige og merksame når de brukar bil på skulevegen til elevane våre.